مسیر حرکت قیمت نسبت به زمان در نمودارهای بازارهای مالی قله‌ها (سقف) و دره‌ها (کف) را تشکیل می‌دهد. 

وضعیت سقف‌ها و قله‌ها نسبت به یکدیگر به 3 شکل تحلیل و نام گذاری می‌شود.

روند صعودی
روند نزولی
روند خنثی

 

روند صعودی


زمانی که در یک بازه زمانی سقف های جدید همواره بالاتر از سقف‌های قبلی باشند و کف‌های جدید همواره بالاتر از کف های قبلی باشند روند صعودی تشکیل شده است.

روند صعودی

 

خط روند صعودی


از اتصال کف هایی که قاعده تعریف شده در روند صعودی را برآورده می‌سازند، خط روند صعودی ترسیم می شود.

خط روند صعودی

 

روند نزولی


زمانی که در یک بازه زمانی سقف های جدید همواره پایین از سقف‌های قبلی باشند و کف‌های جدید همواره پایین‌تر از کف های قبلی باشند روند نزولی تشکیل شده است.

روند نزولی

 

خط روند نزولی


از اتصال سقف‌هایی که قاعده تعریف شده در تعریف روند نزولی را برآورده می‌سازند، خط روند نزولی ترسیم می‌شود.

خط روند نزولی

 

روند خنثی


زمانی که روند قائده تعریف شده در روند صعودی یا نزولی را برآورده نکند، روند خنثی تشکیل شده است. قیمت در روند خنثی بین دو عدد یا در یک رنج نوسان می کند تا اینکه حد بالا یا پایین را بشکند. 

روند خنثی

 

خط روند خنثی

خط روند خنثی


اتصال سقفها به یکدیگر و اتصال همینطور کفها به یکدگیگر خطوط روند ختثی ترسیم می‌شوند که همان حدود نوسان روند خنثی هستند.

هر خط روندی در نقطه ای از بازار شکسته خواهد شد و روند تغییر خواهد کرد و هدف اصلی تحلیل تکنیکال تشخیص و پیش بینی این نقاط شکست است.

برای ترسیم خطوط روند از دو ابزار در وب سایت تریدیگ ویو می توان بهره جست
ابزار trendline و ray در نوار ابزار سمت چپ مطابق شکل زیر
ابزار ترسیم خط روند